loading...
top of page

Конкурс по выбору аудитора за 2023 год

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА ГРУПА «ОБЕРІГ» проводить конкурс з метою вибору на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та звітності страховика за 2023 рік.


У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру, у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг та які не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг цьому підприємству


Відомості про замовника:


  • ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА ГРУПА «ОБЕРІГ»

  • код ЄДРПОУ 39433769

  • місцезнаходження вул. Васильківська, 14, м. Київ, Україна

  • інша більш детальна інформація (включаючи відомості про звітність) міститься на сайті замовника.


Відомості про послуги:


Послуги з аудиту – аудиторська перевірка повного пакету річної фінансової звітності Замовника та звітності Страховика за 2023 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Замовника на 31.12.2023р, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату та надання звіту аудитора щодо звітних даних страховика.


Документи, які надаються учасником для участі у конкурсі:


Для участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності подають такі документи (відомості):


• загальні відомості про суб’єкта (Найменування, види діяльності, місцезнаходження, відомості про керівника, тощо);

•копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів з зазначенням строку їх дії;

•довідку про наявність досвіду надання аналогічних послуг;

•цінову пропозицію з зазначенням розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

•іншу інформацію, яка може бути використана для оцінки учасника.


До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти аудиторської діяльності, які:


•не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

•подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.Строк подачі документів – до 15 січня 2024 року (включно).


Порядок подачі документів:


  • Документи для участі у конкурсі необхідно надіслати електронною поштою за наступною адресою info@oberig-sg.com-(усі документи мають бути надіслані у відсканованому вигляді у форматі, придатному для перегляду) або на поштову юридичну адреса Товариства. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

4 просмотра

Comments


bottom of page