loading...
 

Офіційна інформація:

1. Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи:

 

НАЙМЕНУВАННЯ:

- Українською мовою: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА ГРУПА "ОБЕРІГ"; 
- Російською мовою: ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАХОВАЯ ГРУППА "ОБЕРЕГ";
- Англійською мовою: LIMITED ADDITIONAL COMPANY "INSURANCE GROUP "OBERIG". 

 

скорочене найменування Товариства:
- Українською мовою: ТДВ "СГ "ОБЕРІГ";
- Російською мовою: ОДО "СГ "ОБЕРЕГ";
- Англійською мовою: LAC "IG "OBERIG".

Місцезнаходження: 03040, місто Київ, вулиця Васильківська, будинок 14

Ідентифікаційний код юридичної особи: 39433769

2. Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:

Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Код КВЕД 65.20 Перестрахування;
Код КВЕД 66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
Код КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів;
Код КВЕД 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

3. Відомості про власників істотної участі ( у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)

3.1. Відомості про учасників (засновників акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи

3.2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника):

3.3. Відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами- учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи 

4. Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:

4.1. створення Наглядової Ради не передбачено статутом

4.2. Виконавчим органом Товариства є Дирекція.

        Генеральний директор - Крендельов Іван Федорович.


5. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи:

відсутні.

6. Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:

Розміщено на сайті Товариства.

7. Річна фінансова та консолідована звітність. Аудиторські висновки.:

Звітність.

Аудиторські висновки.

8. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: Провадження у справі про банкрутство Товариства не порушувалось, процедура санації не застосовувалась.

9. Рішення про ліквідацію фінансової установи:

Рішення про ліквідацію фінансової установи не приймалося.


10. Інша інформація про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню  відповідно до Закон: Відсутня.

11. Інформація щодо доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення:

1.Обстежені фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд на відповідність їх державним будівельним нормам, правилам і стандартам, а саме ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», затвердженими Наказом Мінбуду від 02.11.2006 р. № 362, що підтверджується відповідними документально оформленими Звітами та Висновками.
2.Відповідно Звітам та Висновкам приміщення головного офісу ТДВ "СГ "ОБЕРІГ" доступні для маломобільних груп населення та відповідають державним будівельним нормам, правилам і стандартам (ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»)
3.Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення розміщені у місцях, доступних для візуального сприйняття клієнтом (споживачем), а саме у приміщенні, за телефонами контакт-центру та на сайті Товариства.

 

ВИСНОВОК №02.10.17/СК щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 14, виданий експертом з технічного обстеження будівель та споруд Тригубом О.М. "02" жовтня 2017р. 

 

На виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» ТДВ “СГ “ОБЕРІГ” повідомляє:

1) фінансова послуга, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг: послуги у сфері страхування.

Конкретна вартість послуги визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) або згідно з відповідними нормативно-правовими актами (для обов’язкових видів страхування) та зазначається в конкретній угоді, укладеній зі страхувальником, залежно від виду страхування, розміру франшизи, погоджених сторонами умов страхування та інших умов, що мають значення для визначення вартості послуги.

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість:

ТДВ “СГ “ОБЕРІГ” не надає додаткові фінансові послуги.

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги:

Операції, пов’язані з отриманням фізичною особою фінансової послуги, зокрема, сплата страхового платежу, виплата страхового відшкодування, повернення страхового платежу при достроковому припиненні дії договору страхування, не підлягають оподаткуванню. Виключення складають випадки виплати моральної шкоди, страхового відшкодування спадкоємцю, та інші випадки, передбачені чинним законодавством, що оподатковуються згідно норм Податкового Кодексу України.

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування. Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Спірні питання по договору страхування між страхувальником та страховиком розв’язуються шляхом переговорів.
Якщо переговори по спірним питанням не призведуть до обопільної домовленості сторін, вирішення суперечок здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
В разі виникнення між сторонами судового спору щодо відмови у виплаті страхового відшкодування та / або визнання події страховим випадком та/або щодо розміру страхового відшкодування на період до вступу судового рішення в законну силу не нараховується пеня та інші санкції, передбачені чинним законодавством України (інфляційні нарахування, штрафи, 3% річних та інші) за неналежне виконання зобов’язань.
До правовідносин за договором застосовується виключно пеня, передбачена умовами договору та не застосовується неустойка (пеня), передбачена Законом України «Про захист прав споживачів».

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг:

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Документи в паперовій формі приймаються: засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.

Документи в електронній формі приймаються: на електронну скриньку nbu@bank.gov.ua

7) Реквізити органів з питань захисту прав споживачів:
 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Центральний апарат)
Адреса: 03680, м.Київ-150, вул. Горького, 174

Телефони: (044) 528-05-53; (044) 528-94-38; (044) 528-54-33; (044) 528-94-36.

Сайт: http://www.dsiu.gov.ua

Інспекція з питань захисту прав споживачів у м. Києві:
04070 м. Київ, вул. Терьохіна, 8-А
Телефони: (044) 417-21-01, 463-79-72; E-mail: mkyiv_zah@ukr.net

Контактні дані інших територіальних підрозділів Держспоживінспекції можна знайти на сторінці офіційного сайту Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів: http://www.dsiu.gov.ua

 

8) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами:

ТДВ “СГ “ОБЕРІГ” надаючи такі послуги інших фінансових установ надає інформацію (в т.ч. Споживачу).

9) кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків:

100%, згідно структури власності.

10) Регулярні публікації підсумків діяльності щодо всіх ключових показників (премії, виплати, активи, резерви тощо):

forinsurer.com у розділах "Рейтинги" та  "InsuranceTOP"

11) Інформація щодо структури власності надавача фінансових послуг:

Розміщено на сайті Товариства.

12) Захист прав споживачів фінансових послуг     

Скарги споживачів фінансових послуг приймаються за адресою: 03040, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 14, а також, споживачі фінансових послуг можуть подавати електронні звернення (скарги) з використанням мережі Інтернет та засобів електронного зв’язку, на електронну скриньку info@oberig-sg.com. При цьому, у зверненні необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання; зазначити електронну поштову адресу, на яку можна надсилати відповідь, або інші засоби зв’язку; викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги; Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів після його надходження.

13) Інформація (оголошення) щодо втрати бланків полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Розміщено на сайті Товариства.

14) Інформація для Посольства Республіки Польща в Україні 
на вимогу Закону Республіки Польща про іноземців від 12 грудня 2013р.
:

Розміщено на сайті Товариства.

Дані про суму зібраних внесків та сума виплат страхових відшкодувань
Звіти незалежного аудатитора щодо фінансової звітності, звітних даних страховика та про фактичні результати щодо реальної можливості задоволення вимог до страховика через суб’єктів, які надають послуги з охорони здоров’я клієнтам ТДВ «СГ«ОБЕРІГ» на території Республіки Польща
Фінансова звітність